* Privacyverklaring Interkerkelijk Koor Vergutas te Heerhugowaard

Privacyverklaring Interkerkelijk Koor Vergutas te Heerhugowaard

Interkerkelijk koor Vergutas, hierna te noemen Vergutas, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Vergutas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
-De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoerring van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vergutas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemene zin, hierover vragen heeft of contact wil opnemen dan kan dat met de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Vergutas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-Administratieve doeleinde
-Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Vergutas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Naam
-Adres
-Woonplaats
-Telefoonnummer(s)
-E-mailadres
-Geslacht
-Geboortedatum
-Huwelijksdatum

Uw persoonsgegevens worden door Vergutas opgeslagen ten behoeve van bovengemelde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor de wettelijke termijn van maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbrief ontvangers worden door Vergutas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) :
-Het informeren van de persoon of instelling door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is :
-Het aanmeldingsformulier nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Vergutas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Naam
-Adres
-Woonplaats
-E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Vergutas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode :
-Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers of vrijwilligers

Persoonsgegevens van medewerkers of vrijwilligers worden door Vergutas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) :

-Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vergutas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam
-Tussenvoegsel
-Achternaam
-Telefoonnummer(s)
-E-mailadres
-Geboortedatum
-Salarisgegevens
-Kopie ID
-BSN nummer
-Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vergutas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode :
-Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor de wettelijke termijn van maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van omschreven doeleinden zoals:
-Gebruik van het ledenregister op het besloten deel van de website www. vergutas.nl
-Gebruik van “het smoelenboek” op het besloten deel van de website www. vergutas.nl
-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
-Het verzorgen van de (financiële) administratie.
-Het gebruik maken van de internetomgeving van het AVG programma.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan een andere partij waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in deze afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij wettelijk toegestaan en verplicht is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Bewaartermijn

Vergutas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

-Alle personen die kennis kunnen nemen van persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-Voor het besloten deel van onze website hanteren wij een gebruikersnaam en wachtwoord.
-Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij calamiteiten.
-Wij informeren onze leden over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons of door een van de verwerkers (indien van toepassing).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens terug te vragen of te laten overdragen aan een andere partij.
Uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens kunt u altijd intrekken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens dan dient u contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezicht houdende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vragen

Indien er naar aanleiding van dit document vragen zijn dan kunt u contact op nemen met de secretaris van Vergutas.

Heerhugowaard, mei 2018

Bestuur IKK Vergutas